Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 13.12.2012

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Dne 13. prosince 2012 se konalo shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 (dále jen SBJ) v Praze v garážovém prostoru sídla Společenství.

Program shromáždění byl následující:

 1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Finanční záležitosti (schválení účetní závěrky za rok 2011, stav pohledávek vůči dlužníkům)
 4. Různé a závěr

Předsedajícího podle stanov není nutno volit, pokud předsedajícím bude přímo předseda Společenství. Předseda SBJ pan JUDr. Václav Školout akceptoval tuto roli a proto k volbě předsedajícího nebylo třeba přistoupit.

Za zapisovatele byl předsedajícím navržen místopředseda SBJ, pan Ing. Lucian Papazian, který návrh přijal. Sčítačem hlasů byla navržena paní Lucie Hejhalová, která nabídku také přijala.  Ověřovatelem zápisu se stal Ing. Jan Vokál, člen výboru SBJ.

Následně bylo zjištěno, že účast na shromáždění dosahuje 54,87% (z A 24,73% + z B 30,14% přítomných hlasovacích práv), tudíž je toto shromáždění usnášeníschopné.  Celkový počet členů společenství a počet přítomných včetně jejich spoluvlastnických podílů je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Zápisu („prezenční listina“).

Program shromáždění byl dodržen. Po zahájení následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl osobně pan předseda SBJ.  Nejprve uvedl, že účetní závěrka za rok 2011 vykazuje účetní ztrátu ve výši 1.656,64 Kč a bude vypořádána z dlouhodobé zálohy (fondu oprav). Následně shromáždění jednohlasně schválilo tuto ztrátu i vypořádání.

Ve svém  dalších vystoupení zdůraznil množství práce, které bylo vykonáno ve prospěch našeho SBJ, především v oblasti stále aktuálních reklamací, ale  také  v každodenní „běžné“ spolupráci se správcovskou firmou SBD Prosek, dále se Zeleným městem a.s., s Lighthouse Group, při kontrolách finančních výdajů především při proplácení faktur, různých revizí i mimořádných událostí (krádeží v garážových stáních i poničení garážových vrat popelářskou firmou AVE). Předseda uvedl, že pořádání výborů se koná zpravidla jednou za měsíc obvykle podle operativních potřeb. Bylo též konstatováno, že vchodové dveře u A i B před schránkami i za schránkami na náklady SBJ z fondu oprav (dlouhodobých záloh) doznaly významného bezpečnostního zlepšení, takže nyní za nejslabší stránku naší bezpečnosti lze považovat situaci od garážových vrat, resp. z prostoru garážového stání, kde kvůli požární bezpečnosti nejsou dveře do A i B zamykatelné. V rámci požadavků z předchozího shromáždění výbor proto navrhuje řešení, kdy by výsledná cena ve vztahu ke zvýšené bezpečnosti všech bydlících byla cenově nejpříznivější.

Doplňující informace k tomuto tématu, tak jako o probíhajících zárukách, reklamacích a technických záležitostech naší nemovitosti  uvedl  člen výboru pan Ing. Jan Vokál, kde zdůraznil náročný reklamační proces ve vztahu k Zelenému městu, a.s. Bylo konstatováno, že přestože záruky ke společným prostorám ve většině případů uplynuly k  5.11.2011, odstraňování závad ale nejsou zdaleka ukončené. Některé naše reklamace byly dokonce zamítnuty, takže jsou zvažované i právní kroky při hájení našich zájmů. Nejsložitější, resp. nejvíce ohrožující naše zájmy je uplatnění reklamace u podlahy garážových stání, resp. v  garážových prostorech, kde se jedná o částku řádově odhadovanou na jeden milión korun.

Společně s předsedou i místopředseda SBJ pan Ing. Lucian Papazian seznámil přítomné s Návrhem usnesení Shromáždění vztahující se k ekonomické oblasti (mimo 1. bodu  o účetní závěrce, protože ta již byla Shromážděním schválena) bod po bodu. Jednomyslně bylo Shromážděním schváleno, že se bude hlasovat k bodům 2. až 4. najednou.

V rámci prezentace tohoto návrhu byla věnována pozornost položce –  provozním nákladům, která se navrhovala zvýšit více než o obvyklých 15% a to z důvodu plánované realizace zvýšení naší bezpečnosti  od garážových stání.

Zároveň byla ze strany místopředsedy zdůrazněna nutnost pokračovat v narovnávání částek za m2 bytových jednotek do fondu oprav (dlouhodobých záloh) na ceny obvyklé ve srovnatelných bytových jednotkách v Praze a proto  ze stávající desetikoruny se navrhuje cenu zvýšit od 1.1. 2013 na 15 Kč za každý m2 bytové jednotky. Bylo upozorněno, že i po této úpravě je částka ještě hodně nízká, takže v dalších letech se bohužel nevyhneme trendu v pokračování v jejím narovnávání. Tempo narovnávání je relativně mírné, protože jsme novostavba, jinak bychom museli cenu obvyklou prosadit mnohem rychleji. Jestliže ze začátku, když něco přestalo v domě fungovat, bylo řešeno formou reklamace, tak nyní si vše musíme hradit sami a s časem budou opravy častější a renovace nutností. Je dobré na to myslet včas a mít i nějakou rezervu na nepředvídatelné události jako bylo v nedávných dnech nabourání garážových vrat.  Aby se proces urychlil, bylo nutné při objednání nových garážových vrat zaplatit zálohu z našich prostředků SBJ  a následně  tyto prostředky v rámci pojistného plnění obdržíme od pojišťovny, která pojistila firmu AVE, která nabourání způsobila. Podobně při uplatnění našich nároků se musí třeba nechat zpracovat soudní/znalecký posudek a následně se domáhat svých práv. Podobně to bylo i s výdaji na vymáhání pohledávky – dluhu u pana Sianchuka.

Následovala diskuze k tomuto Návrhu. Nejvíce se diskutovalo nad zvýšením bezpečnosti prostřednictvím kamerového systému. Bylo zdůrazněno, že se jedná o lepší bezpečnost pro všechny a v případě schválení usnesení by se podepsala smlouva na dva roky a po těchto letech můžeme vyhodnotit a rozhodnout se opět jak dál. Nicméně po dvou letech budou v našem majetku bezpečnostní kamery, které při splnění závazku na dva roky budeme mít „zdarma“. Protože můžeme možná posloužit i  jako „dobrá reference“ i pro ostatní SBJ v Zeleném městě,  podařilo se nám původní cenovou nabídku výrazně snížit. Smlouva by se měla podepsat s firmou ABAS – http://www.abasco.cz/.

Po diskuzi následovalo hlasování shromáždění, kdy z přítomných hlasovali proti navrhovanému  usnesení  záastupci bytů  č. 208 a 214, dále se zdrželi hlasování zástupci bytů č. 204 a 222.  Usnesení bylo tedy přijato a je přílohou č. 2 tohoto Zápisu.

Místopředseda v bodě různé  seznámil přítomné  ve stručnosti s aktuálním stavem neplatičů k 30. 11. 2012.  Z něho vyplývá, že situace máme pod kontrolou a nikdo nejeví známky dlouhodobé delikvence. Pan předseda seznámil přítomné s právními kroky, které přinesly vyřešení naší největší dřívější pohledávky a to vůči dlužníku panu Viktaru Sianchukovi. Díky soudním a dalších výlohám mu dluh značně vzrostl, nicméně dluh byl vyrovnán. Doporučujeme všem členům SBJ případné problémy s placením svých povinností konstruktivně včas řešit. Problematice neplatičů je věnována ze strany vedení našeho SBJ i správcovské organizace SBD Prosek nadále pozornost.

Bod Různé byl využit k dalším otázkám a odpovědím a k vzájemné diskuzi přítomných. Panem Ing. Vokálem bylo např. upozorněno, že případné reklamace u bytové jednotky si zabezpečuje každý majitel sám. V diskuzi bylo konstatováno, že se subjektivně jeví některým členům, že dodávky od firmy Dalkia ve vytápění mají kolísavý tlak a celkově jsou pod silným tlakem a proto značně hučí. Kromě individuálních reklamací bylo slíbeno i informování SBD Prosek, aby mohlo i po této linii řešit tento problém.

Byl vznesen dotaz, jak jsme spokojeni s prací správcovské organizace SBD Prosek. Pan předseda za výbor reagoval, že spolupráci hodnotíme kladně, konstruktivně  a pokud dojde k nějaké mimořádnosti, tak hledají proaktivní řešení výhodné pro naše SBJ. Prasklé zářivky v

garážových stáních se mění průběžně, někdy tomu ale braní dlouhodobě parkovaná auta a pak je problém se k tělesu se štaflemi dostat.

Bylo připomenuto pro nové členy, že v domě existuje domovní řád, se kterým se lze seznámit na naší webové stránce www.nadsmetankou.cz. Tuto stránku doporučuje výbor i nadále průběžně sledovat.

Databázi o e-mailových a případně i dalších spojeních všech vlastníků bytových jednotek dlouhodobě vede člen výboru Ing. Jan Vokál.  Pro lepší vzájemnou komunikaci byli přítomní vyzváni, aby nezapomínali nahlásit své nové e-mailová spojení, pokud možno co nejdříve při každé takto učiněné změně. Pro vzájemné informování ostatních lze nadále využívat i „nástěnky“ naproti výtahu v přízemí  A i B.

Závěrem bylo poděkováno předsedou všem za účast i výboru za odvedenou práci.

Podnětné připomínky a náměty  zúčastněných  výbor i nadále využije ve své další činnosti a práci pro naše SBJ.

Zapsal zapisovatel:

Ing. Lucian PAPAZIAN

V Praze, dne 13. Prosince 2012

Přílohy:

č.1 –    Celkový počet členů společenství a počet přítomných včetně jejich spoluvlastnických

podílů (Prezenční listina)

č.2 –    Usnesení Shromáždění (v ekonomické části)

Příloha č. 3 k zápisu ze shromáždění z 13.12.2011 – Domovní řád

Příloha č. 3 z Zápisu ze shromáždění

Domovní řád

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

se sídlem Praha 9 – Hrdlořezy, ul. Nad Smetankou 221, PSČ 190 00

I. ÚVOD

Domovní řád Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) vychází z Občanského zákoníku, Stanov SVJ a zahrnuje i některá organizační pravidla. Má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné části a zařízení domu č. p. 221, tj. pro vlastníky bytů, členy jejich domácností a jejich nájemníky (dále jen „uživatel bytu“.)

II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, plynoměrem a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a plynu, ústředního topení, elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelný sklep příslušející k danému bytu.

2. Společnými částmi domu (dále jen „společné části“) se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchod, schodiště, chodby, střecha, balkony, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové sítě, prostory pro garážová stání, prostory pro ukládání kol a dětských kočárků, další místnosti bez specifického označení a chodba mezi sklepy.

3. Společné části se nesmí zneužívat k uskladnění soukromých věcí. Uživatel bytu může využít společné části pro své účely jen na dobu nezbytně nutnou (nejdéle 6 měsíců), a to tak aby tím nebyla pro ostatní uživatele omezena funkce společného části. O svém úmyslu se musí dohodnout s výborem SVJ.

4. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.

5. Zásadnější bytové úpravy, např. bourání zdiva a zásahy do energeticko-instalačních rozvodů (plyn, voda, elektřina), které by mohly přechodně nebo trvale omezit funkčnost společného majetku, nebo narušit společné soužití, je povinen vlastník bytu (uživatel) projednat před započetím prací s výborem SVJ.

6. Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout nebo přenechat do užívání třetí osobě, je i nadále zodpovědný za to, že tyto osoby budou užívat byt v souladu se Stanovami SVJ a jeho Domovním řádem. Dále je povinen:

a) oznámit výboru SVJ a pověřenému správci nemovitosti počet osob, které budou byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů.

b) oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací.

III. DENNÍ ŘÁD

1. V rámci dobrých vztahů jsou uživatelé bytů a jejich návštěvy povinni chovat se stále tak, aby neobtěžovali sousedy. Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 do 6.00 hod. v pracovní dny a v době od 22.00 do 8.00 hod. ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. V této době není dovoleno vykonávat jakoukoli činnost působící hluk, který by rušil sousedy.

2. Sklepy jsou příslušenstvím k bytu. Dveře oddělující sklepy od ostatních společných prostor budou trvale zamčeny. Ohledně těchto prostor platí zvláštní právní předpisy, zákaz skladování hořlavin, plynových a tlakových lahví, pohonných hmot a toxických látek. Pokud jsou ve sklepě ukládány potraviny, učiní vlastník (uživatel) opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, jakož i zdrojem nákazy ohrožující zdraví.

IV. BEZPEČNOST A POŘÁDEK

1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

a) Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy. Po setmění jsou uživatelé bytů povinni zamykat hlavní vchodové dveře.

b) Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.

2. Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny a přístupny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám.

3. Vstup na střechu domu je dovolen jen v nezbytně nutném případě. Instalaci antén případně jiných zařízení na vnější konstrukci domu (balkony, okna, fasádu) a na střechu je nutno předem projednat s výborem SVJ.

4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.

5. Vlastník bytu (uživatel) a příslušníci jeho společné domácnosti nesou plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného občanského soužití je držitel domácího zvířete povinen ve společných prostorách domu a jeho okolí zamezit volnému pobíhání jím držených zvířat, dbát, aby zvířata neznečišťovala společné prostory, jakož i okolí domu, a dojde-li k znečištění, je povinen vše odstranit. Dále je povinen důsledně dbát základních pravidel hygieny a pečovat o to, aby držení zvířat nedávalo podnět k rušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.

6. Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výboru SVJ. Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit výboru SVJ k zajištění příslušného zásahu.

7. Je zakázáno kouřit ve všech společných částech domu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Domovní řád byl schválen na shromáždění vlastníků dne 13. prosince 2011 a vstupuje v platnost dne 1. ledna 2012

2. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na schůzi SVJ.

V Praze dne 13. prosince 2011

Příloha č. 2 k zápisu ze shromáždění z 13.12.2011

Příloha č. 2 k zápisu ze shromáždění z  13.12.2011

Společenství pro dům Nad Smetankou 221, Praha 9

Usnesení shromáždění vlastníků jednotek ze

dne 13. 12. 2011 (část ekonomická):

 1. 1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2010 a vypořádání ztráty Kč 2.638,71 z dlouhodobé zálohy (fondu oprav).
 1. 2. Shromáždění schvaluje s účinností od 1. 7. 2012 způsob stanovení výše krátkodobých záloh na služby související s užíváním jednotky takto:

Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o 15%. Platnost předpisu těchto záloh se mění vždy k 1. 7. běžného roku, prvně k 1. 7. 2012.

 1. 3. Návrh na stanovení výše dlouhodobých záloh

a) Shromáždění stanovuje s účinností od 1.1.2011 měsíční výši předpisu dlouhodobé zálohy ve 10 Kč/ m2/jednotka. Na této záloze jsou povinni se podílet všichni členové společenství vlastnící jednotky, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na těchto jednotkách. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku.

 1. 4. Ostatní

a)       Shromáždění bere na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu zaokrouhlení.

b)       Shromáždění ukládá všem členům společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby související s užíváním jednotky řádně a včas, tj. v plné výši nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

c)      Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby zajistil předání/zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství vždy nejpozději 14 dnů před účinností nově stanovených předpisů záloh.

Zápis ze shromáždení Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 13.12.2011

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Dne 13. prosince 2011 se konalo shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 (dále jen SBJ) v Praze v garážovém prostoru sídla Společenství.

Program shromáždění byl následující:

 1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Finanční záležitosti (schválení účetní závěrky za rok 2010, řešení pohledávek vůči dlužníkům)
 4. Domovní řád
 5. Volba výboru SBJ
 6. Různé
 7. Závěr

Předsedajícího podle stanov není nutno volit, pokud předsedajícím bude přímo předseda Společenství. Předseda SBJ pan JUDr. Václav Školout akceptoval tuto roli a proto k volbě předsedajícího nebylo třeba přistoupit.

Za zapisovatele byl předsedajícím navržen místopředseda SBJ, pan Ing. Lucian Papazian, který návrh přijal. Sčítačem hlasů byli navrženi paní Jarmila Plachá a pan Marko Milosavljević, kteří nabídku také přijali.  Ověřovatelem zápisu se stal Ing. Jan Vokál, člen výboru SBJ.

Následně bylo zjištěno, že účast na shromáždění dosahuje 52,49%, tudíž je toto shromáždění usnášeníschopné.  Celkový počet členů společenství a počet přítomných včetně jejich spoluvlastnických podílů je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Zápisu.

Program shromáždění byl dodržen. Po zahájení následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl osobně pan předseda SBJ.  Ve svém vystoupení zdůraznil množství práce, které bylo vykonáno ve prospěch našeho SBJ, především v oblasti reklamací, ale také prakticky v každodenní spolupráci se správcovskou firmou SBD Prosek, dále se Zeleným městem a.s., s Lighthouse Group ??, při kontrolách finančních výdajů (především při proplácení faktur) a dalších provozních záležitostech (např.založení bankovního účtu v ČSOB,  konání výborů SBJ podle operativních potřeb apod.). Velmi vyčerpávající činností bylo také realizování pečlivých zevrubných protipožárních a bezpečnostních  revizí  s ohledem na končící záruční období naší nemovitosti. Byly zjištěny  různé nedostatky v této oblasti, které se staly součástí našich celkových reklamací.

Informace o zárukách, reklamacích a technických záležitostech naší nemovitosti přednesl  člen výboru pan Ing. Jan Vokál, přičemž zdůraznil náročný reklamační proces ve vztahu k Zelenému městu, a.s. Bylo konstatováno, že záruky ke společným prostorám ve většině případů uplynuly k  5.11.2011. Odstraňování závad ale není ukončeno, mnohé naše reklamace byly zamítnuty, takže bude ještě zvažován další postup při hájení našich zájmů.

O aktuálních finančních záležitostech přednesl svůj příspěvek místopředseda SBJ pan Ing. Lucian Papazian. Seznámil přítomné s Návrhem usnesení Shromáždění vztahující se k ekonomické oblasti. Následně jednohlasně jednotlivě po bodech bylo schváleno a přijato všemi přítomnými členy Usnesení Shromáždění v ekonomické části uvedené v příloze č. 2 k tomuto Zápisu. Z něho je patrné, že se jedná především o schválení účetní závěrky našeho SBJ za rok 2010 a vypořádání ztráty 2.638,71 Kč z fondu oprav. Shromáždění rozhodlo v této části i o zvýšení částky do fondu oprav od 1. 1. 2012 na 10 Kč za m2/jednotka.

Po skončení záručního období si nyní všechny případné opravy budeme muset hradit pouze z vlastních zdrojů, proto tato cenová úprava do fondu oprav je pro tuto chvíli již nutností. Bez usnášeníschopné většiny by toto nebylo možné upravit, proto vedení Společenství velmi poděkovalo všem přítomným za zodpovědný přístup a za svou přítomnost na tomto Shromáždění.

Místopředseda také konstatoval aktuální stav neplatičů k 30. 11. 2011. Z něho vyplývá, že situace je lepší než při konání minulého Shromáždění v tom smyslu, že většina dluží méně jak 30 dní. Jediným a zároveň největším dlužníkem SBJ je stále pan Viktar Sianchuk, který dlužil k tomuto datu 57.272 Kč. Celková dlužná částka všech neplatičů k 30. 11. 2011 činí 96.985 Kč. O aktuálních krocích, které činí vedení SBJ vůči největšímu dlužníkovi panu Viktaru Sianchukovi  informoval podrobně předseda JUDr. Václav Školout. Dluh je již vymáhán soudní cestou a v rámci toho již na jeho byt byla předběžným opatření uvalena plomba. To zjednodušeně znamená, že bez uhrazení dluhu nemůže dlužník byt prodat. Dlužník bude po pravomocném rozsudku hradit i veškeré soudní výdaje, takže vždy doporučujeme řešit problémy s placením svých povinností našim členům konstruktivně včas.

Dalším bodem byl Domovní řád, který byl po krátkém zdůvodnění předsedou všemi přítomnými jednohlasně přijat. Jeho znění bude k dispozici i na naší webové stránce www.nadsmetankou.cz.

Následovala volba výboru SBJ. Bylo navrženo stávající vedení, tedy pánové  JUDr. Václav Školout, Ing. Lucian Papazian a Ing. Jan Vokál. Shromáždění tato jména následně jednohlasně schválila.

Bod Různé byl využit k otázkám a odpovědím a k vzájemné diskuzi přítomných. Přítomní se podělili o své zkušenosti z bydlení ve svých bytech, o zkušenostech s reklamacemi. Také zazněla informace, že naše Společenství je v kontaktu s dalšími SBJ v rámci Zeleného města www.zelene-mesto.cz, kde si vyměňujeme aktuality a koordinujeme případné kroky hledající řešení společných zájmů. Také zazněla aktualita o úvahách, aby tato část Hrdlořez byla součástí městské části Praha 3. Databázi o e-mailových spojeních všech vlastníků bytových jednotek dlouhodobě vede člen výboru Ing. Jan Vokál. Pro lepší vzájemnou komunikaci byli přítomní vyzváni, aby nezapomínali nahlásit své nové e-mailová spojení, pokud možno co nejdříve při každé takto učiněné změně. Pro vzájemné informování ostatních lze využít i „nástěnky“ naproti výtahu v přízemí  A i B.

Závěrem bylo poděkováno předsedou všem za účast.  Dění o  SBJ doporučuje výbor sledovat i nadále i na webové stránce www.nadsmetankou.cz. Podnětné připomínky a náměty  zúčastněných  výbor i nadále využije ve své další činnosti a práci pro naše SBJ.

Zapsal zapisovatel:                                                                  Ověřil:

Ing. Lucian PAPAZIAN                                                         Ing. Jan Vokál

V Praze, dne 13. Prosince 2011                                             V Praze dne 13.12.2011

Přílohy:

č.1 –    Celkový počet členů společenství a počet přítomných vč.jejich spoluvlastnických

podílů

č.2 –    Usnesení Shromáždění (v ekonomické části)

č. 3-        Schválený Domovní řád

Zápis ze zasedání výboru SVJ Nad Smetankou 221 konaného dne 12.10.2011

Zápis ze zasedání výboru SVJ Nad Smetankou 221 konaného dne 12.10.2011

Výbor se sešel v 19:00 hodin v kompletním složení a řešil následující problematiku:

1.       reklamace

– postupy, řešení nedodělků a slíbených leč neodstraněných vad

pozor 5.11.2011 končí záruka společných prostor, kdokoliv si všimne nějaké závady, nechť ji reklamuje

2.       domovní řád

–          JUDr. Školout slíbil připravit návrh

3.       požární revize

–          průběh, postup do budoucna

4.       nepořádek před venkovním košem

–          někdo tam neustále hází domovní odpad

Jednání ukončeno ve 21:45

Zapsal Jan Vokál

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 ze dne 9.8.2011

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 ze dne 9.8.2011

přítomni: JUDr. Václav Školout, Ing. Jan Vokál, Ing. Lucian Papazian

jednání zahájeno v 19:00

projednáno:

1.       na příští shromáždění vlastníků výbor předloží návrh domovního řádu

2.       výbor apeluje na dodržování pořádku – jeden ze sousedů např.neustále ukládá odpad pod venkovní schody

3.       projednány závěry požární revize: revize vytkla ukládání předmětů na chodbách a v místech garážových stání; výbor žádá zainteresované o nápravu a upozorňuje, že případné sankce za porušování těchto požárně-bezpečnostních předpisů půjdou plně k tíži toho, kdo je způsobil

4.       problematika reklamací

5.       projednána spolupráce s ostatními výbory SV na Zeleném Městě

jednání ukončeno ve 22:00

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 17.2.2011

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 dne 17.2.2011

 1. Bezpečnost: jako nejvhodnější považuje výbor variantu profesionální bezp.agentury s 24 hod.ostrahou; tento návrh bude předložen ostatním SV za účelem sdílení.Výbor vyhodnotí nabídky na okování vchodových dveří a poté okování zadá.
 2. Neplatiči: valná většina spolubydlících platí řádně. Neúspěšně upomínané pohledávky po splatnosti byly předány právnímu oddělení SBD. Jedná se o 3 případy v budově B.
 3. Reklamace spol.prostor: závady byly opětovně urgovány, při dalším prodlení přistoupí SV k právním krokům. K odmítané reklamaci vlhkosti kolem rozvodů VZT bude developerovi odeslán doporučený dopis. Nebude-li věc nadále řešena, bude zadán znalecký posudek a dle jeho výsledku případně přikročeno k žalobě.
 4. Úklid: při jednání výborů SV s developerem tento ústně přislíbil zřízení zvl.místa pro tříděný odpad v místě poblíž bývalé trafostanice (cca 20 m od stávajícího nevhodného místa). Výbor bude plnění tohoto bodu i nadále sledovat.
 5. Shromáždění SV: výbor ustanovil termín shromáždění vlastníků bytových jednotek našeho SV na 5.4.2011 od 19:00 v prostoru garáží. Program: hospodaření, bezpečnost, různé. Pozvánky budou rozslány v řádném termínu.

Zapsal: Jan Vokál

Zápis ze 3. schůze výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 25.8.2010 v sídle SVJ

Zápis ze schůze výboru ze dne 25.8.2010

 1. Vlhko v garáži – vzhledem k neuznané reklamaci zadá výbor posouzení jednomu ze 3 oslovených soudních znalců dle jejich nabídky. Soudní znalce osloví: Ing. Jan Vokál, Marko Milosavljevič a SBD a.s.. Garant: Ing. Vokál
 2. Poškozené dveře v garáži – náklady na výměnu jsou značné. Stopy po páčení průběžně přibývají, nicméně dveře zůstávají plně funkční.  Proto výbor rozhodl, dveře zatím neměnit.
 3. Neplatiči – problém s neplatičstvím narůstá. Výbor rozhodl o následujícím systému: při  prodlení delším než jeden měsíc správce vystaví 1.upomínku, po dalších 14-ti dnech 2. Přesáhne-li dlužná částka 30.000 Kč, bude dlužníkovi zaslán pokus o smír, pokud ani na ten nebude reagováno, přistoupí SV k soudnímu vymáhání.  1. upomínka bude zdarma, za vypracování a zaslání  další upomínky  bude stanovena  manipulační přirážka (taxa) ve výši 500 Kč, pokus o smír bude zpoplatněn částkou  ve výši 500Kč. Tyto částky budou přičteny k dané dlužné částce a budou splatné ihned. Garant: Ing. Papazian.
 4. Výbor SV se rozhodl přihlásit k navržené spolupráci s ostatními SV v rámci Zeleného Města zejména za účelem společných zájmů. Garant: JUDr. Školout
 5. Výbor předpokládá svolání valné hromady Společenství v listopadu. Garant: Ing. Vokál
 6. Výbor vyžádá od správce kalkulaci předpokládaných měsíčních nákladů pro přístí rok (nebo do dalšího období)  v souvislosti se stanovením nových záloh. Garant: Ing. Vokál
 7. Výbor apeluje na všechny vlastníky bytových jednotek aby udržovali ve společných prostorech pořádek (i po pozvaných řemeslnících). Dále upozorňuje, že místnost pro popelnice není skládka velkoobjemového odpadu. Tato se nachází o cca 1 km dále v areálu Pražských služeb a.s.. v ulici Pod Šancemi. Popelnice v místnosti  jsou určeny pro neseparovatelný sběr, odpad, který nelze vytřídit. Velmi mnoho ale třídit lze a ten vyhazujte ve vlastním zájmu vytříděný do příslušných venkovních popelnic. Venkovní popelnice máme  zaplacené z našich daní, tedy nic za ně  nedoplácíme, jsou „zadarmo“, ty černé v místnosti naopak musíme draze platit.
 8. Vzhledem k napojení Zeleného Města na infarstrukturu Prahy 3- Žižkova, zejména s ohledem na zájmy mladých rodin (školky, školy), prověří výbor možnost připojení Zeleného Města k Praze 3. K tomuto problému jsou velmi žádoucí podněty ostatních spolubydlících. Garant: Ing. Papazian
 9. Tříděný odpad – po našich urgencích byla zvýšena frekvence odvozu, nicméně umístění kontejnerů je stále problémem, který výbor řeší i ve spolupráci s ostatními SVJ Zeleného Města.

Zápis z 2. schůze výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 30. 3. 2010 v sídle SVJ

Zápis z 2. schůze výboru
Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
konané dne 30. 3. 2010 v sídle SVJ

(Číst více …)

« Předchozí stránka