Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 ze dne 9.8.2011

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 ze dne 9.8.2011

přítomni: JUDr. Václav Školout, Ing. Jan Vokál, Ing. Lucian Papazian

jednání zahájeno v 19:00

projednáno:

1.       na příští shromáždění vlastníků výbor předloží návrh domovního řádu

2.       výbor apeluje na dodržování pořádku – jeden ze sousedů např.neustále ukládá odpad pod venkovní schody

3.       projednány závěry požární revize: revize vytkla ukládání předmětů na chodbách a v místech garážových stání; výbor žádá zainteresované o nápravu a upozorňuje, že případné sankce za porušování těchto požárně-bezpečnostních předpisů půjdou plně k tíži toho, kdo je způsobil

4.       problematika reklamací

5.       projednána spolupráce s ostatními výbory SV na Zeleném Městě

jednání ukončeno ve 22:00

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 17.2.2011

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 dne 17.2.2011

 1. Bezpečnost: jako nejvhodnější považuje výbor variantu profesionální bezp.agentury s 24 hod.ostrahou; tento návrh bude předložen ostatním SV za účelem sdílení.Výbor vyhodnotí nabídky na okování vchodových dveří a poté okování zadá.
 2. Neplatiči: valná většina spolubydlících platí řádně. Neúspěšně upomínané pohledávky po splatnosti byly předány právnímu oddělení SBD. Jedná se o 3 případy v budově B.
 3. Reklamace spol.prostor: závady byly opětovně urgovány, při dalším prodlení přistoupí SV k právním krokům. K odmítané reklamaci vlhkosti kolem rozvodů VZT bude developerovi odeslán doporučený dopis. Nebude-li věc nadále řešena, bude zadán znalecký posudek a dle jeho výsledku případně přikročeno k žalobě.
 4. Úklid: při jednání výborů SV s developerem tento ústně přislíbil zřízení zvl.místa pro tříděný odpad v místě poblíž bývalé trafostanice (cca 20 m od stávajícího nevhodného místa). Výbor bude plnění tohoto bodu i nadále sledovat.
 5. Shromáždění SV: výbor ustanovil termín shromáždění vlastníků bytových jednotek našeho SV na 5.4.2011 od 19:00 v prostoru garáží. Program: hospodaření, bezpečnost, různé. Pozvánky budou rozslány v řádném termínu.

Zapsal: Jan Vokál

Zápis ze 3. schůze výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 25.8.2010 v sídle SVJ

Zápis ze schůze výboru ze dne 25.8.2010

 1. Vlhko v garáži – vzhledem k neuznané reklamaci zadá výbor posouzení jednomu ze 3 oslovených soudních znalců dle jejich nabídky. Soudní znalce osloví: Ing. Jan Vokál, Marko Milosavljevič a SBD a.s.. Garant: Ing. Vokál
 2. Poškozené dveře v garáži – náklady na výměnu jsou značné. Stopy po páčení průběžně přibývají, nicméně dveře zůstávají plně funkční.  Proto výbor rozhodl, dveře zatím neměnit.
 3. Neplatiči – problém s neplatičstvím narůstá. Výbor rozhodl o následujícím systému: při  prodlení delším než jeden měsíc správce vystaví 1.upomínku, po dalších 14-ti dnech 2. Přesáhne-li dlužná částka 30.000 Kč, bude dlužníkovi zaslán pokus o smír, pokud ani na ten nebude reagováno, přistoupí SV k soudnímu vymáhání.  1. upomínka bude zdarma, za vypracování a zaslání  další upomínky  bude stanovena  manipulační přirážka (taxa) ve výši 500 Kč, pokus o smír bude zpoplatněn částkou  ve výši 500Kč. Tyto částky budou přičteny k dané dlužné částce a budou splatné ihned. Garant: Ing. Papazian.
 4. Výbor SV se rozhodl přihlásit k navržené spolupráci s ostatními SV v rámci Zeleného Města zejména za účelem společných zájmů. Garant: JUDr. Školout
 5. Výbor předpokládá svolání valné hromady Společenství v listopadu. Garant: Ing. Vokál
 6. Výbor vyžádá od správce kalkulaci předpokládaných měsíčních nákladů pro přístí rok (nebo do dalšího období)  v souvislosti se stanovením nových záloh. Garant: Ing. Vokál
 7. Výbor apeluje na všechny vlastníky bytových jednotek aby udržovali ve společných prostorech pořádek (i po pozvaných řemeslnících). Dále upozorňuje, že místnost pro popelnice není skládka velkoobjemového odpadu. Tato se nachází o cca 1 km dále v areálu Pražských služeb a.s.. v ulici Pod Šancemi. Popelnice v místnosti  jsou určeny pro neseparovatelný sběr, odpad, který nelze vytřídit. Velmi mnoho ale třídit lze a ten vyhazujte ve vlastním zájmu vytříděný do příslušných venkovních popelnic. Venkovní popelnice máme  zaplacené z našich daní, tedy nic za ně  nedoplácíme, jsou „zadarmo“, ty černé v místnosti naopak musíme draze platit.
 8. Vzhledem k napojení Zeleného Města na infarstrukturu Prahy 3- Žižkova, zejména s ohledem na zájmy mladých rodin (školky, školy), prověří výbor možnost připojení Zeleného Města k Praze 3. K tomuto problému jsou velmi žádoucí podněty ostatních spolubydlících. Garant: Ing. Papazian
 9. Tříděný odpad – po našich urgencích byla zvýšena frekvence odvozu, nicméně umístění kontejnerů je stále problémem, který výbor řeší i ve spolupráci s ostatními SVJ Zeleného Města.

Zápis z 2. schůze výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 30. 3. 2010 v sídle SVJ

Zápis z 2. schůze výboru
Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
konané dne 30. 3. 2010 v sídle SVJ

(Číst více …)

« Předchozí stránka