Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 13.12.2012

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Dne 13. prosince 2012 se konalo shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 (dále jen SBJ) v Praze v garážovém prostoru sídla Společenství.

Program shromáždění byl následující:

  1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Finanční záležitosti (schválení účetní závěrky za rok 2011, stav pohledávek vůči dlužníkům)
  4. Různé a závěr

Předsedajícího podle stanov není nutno volit, pokud předsedajícím bude přímo předseda Společenství. Předseda SBJ pan JUDr. Václav Školout akceptoval tuto roli a proto k volbě předsedajícího nebylo třeba přistoupit.

Za zapisovatele byl předsedajícím navržen místopředseda SBJ, pan Ing. Lucian Papazian, který návrh přijal. Sčítačem hlasů byla navržena paní Lucie Hejhalová, která nabídku také přijala.  Ověřovatelem zápisu se stal Ing. Jan Vokál, člen výboru SBJ.

Následně bylo zjištěno, že účast na shromáždění dosahuje 54,87% (z A 24,73% + z B 30,14% přítomných hlasovacích práv), tudíž je toto shromáždění usnášeníschopné.  Celkový počet členů společenství a počet přítomných včetně jejich spoluvlastnických podílů je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Zápisu („prezenční listina“).

Program shromáždění byl dodržen. Po zahájení následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl osobně pan předseda SBJ.  Nejprve uvedl, že účetní závěrka za rok 2011 vykazuje účetní ztrátu ve výši 1.656,64 Kč a bude vypořádána z dlouhodobé zálohy (fondu oprav). Následně shromáždění jednohlasně schválilo tuto ztrátu i vypořádání.

Ve svém  dalších vystoupení zdůraznil množství práce, které bylo vykonáno ve prospěch našeho SBJ, především v oblasti stále aktuálních reklamací, ale  také  v každodenní „běžné“ spolupráci se správcovskou firmou SBD Prosek, dále se Zeleným městem a.s., s Lighthouse Group, při kontrolách finančních výdajů především při proplácení faktur, různých revizí i mimořádných událostí (krádeží v garážových stáních i poničení garážových vrat popelářskou firmou AVE). Předseda uvedl, že pořádání výborů se koná zpravidla jednou za měsíc obvykle podle operativních potřeb. Bylo též konstatováno, že vchodové dveře u A i B před schránkami i za schránkami na náklady SBJ z fondu oprav (dlouhodobých záloh) doznaly významného bezpečnostního zlepšení, takže nyní za nejslabší stránku naší bezpečnosti lze považovat situaci od garážových vrat, resp. z prostoru garážového stání, kde kvůli požární bezpečnosti nejsou dveře do A i B zamykatelné. V rámci požadavků z předchozího shromáždění výbor proto navrhuje řešení, kdy by výsledná cena ve vztahu ke zvýšené bezpečnosti všech bydlících byla cenově nejpříznivější.

Doplňující informace k tomuto tématu, tak jako o probíhajících zárukách, reklamacích a technických záležitostech naší nemovitosti  uvedl  člen výboru pan Ing. Jan Vokál, kde zdůraznil náročný reklamační proces ve vztahu k Zelenému městu, a.s. Bylo konstatováno, že přestože záruky ke společným prostorám ve většině případů uplynuly k  5.11.2011, odstraňování závad ale nejsou zdaleka ukončené. Některé naše reklamace byly dokonce zamítnuty, takže jsou zvažované i právní kroky při hájení našich zájmů. Nejsložitější, resp. nejvíce ohrožující naše zájmy je uplatnění reklamace u podlahy garážových stání, resp. v  garážových prostorech, kde se jedná o částku řádově odhadovanou na jeden milión korun.

Společně s předsedou i místopředseda SBJ pan Ing. Lucian Papazian seznámil přítomné s Návrhem usnesení Shromáždění vztahující se k ekonomické oblasti (mimo 1. bodu  o účetní závěrce, protože ta již byla Shromážděním schválena) bod po bodu. Jednomyslně bylo Shromážděním schváleno, že se bude hlasovat k bodům 2. až 4. najednou.

V rámci prezentace tohoto návrhu byla věnována pozornost položce –  provozním nákladům, která se navrhovala zvýšit více než o obvyklých 15% a to z důvodu plánované realizace zvýšení naší bezpečnosti  od garážových stání.

Zároveň byla ze strany místopředsedy zdůrazněna nutnost pokračovat v narovnávání částek za m2 bytových jednotek do fondu oprav (dlouhodobých záloh) na ceny obvyklé ve srovnatelných bytových jednotkách v Praze a proto  ze stávající desetikoruny se navrhuje cenu zvýšit od 1.1. 2013 na 15 Kč za každý m2 bytové jednotky. Bylo upozorněno, že i po této úpravě je částka ještě hodně nízká, takže v dalších letech se bohužel nevyhneme trendu v pokračování v jejím narovnávání. Tempo narovnávání je relativně mírné, protože jsme novostavba, jinak bychom museli cenu obvyklou prosadit mnohem rychleji. Jestliže ze začátku, když něco přestalo v domě fungovat, bylo řešeno formou reklamace, tak nyní si vše musíme hradit sami a s časem budou opravy častější a renovace nutností. Je dobré na to myslet včas a mít i nějakou rezervu na nepředvídatelné události jako bylo v nedávných dnech nabourání garážových vrat.  Aby se proces urychlil, bylo nutné při objednání nových garážových vrat zaplatit zálohu z našich prostředků SBJ  a následně  tyto prostředky v rámci pojistného plnění obdržíme od pojišťovny, která pojistila firmu AVE, která nabourání způsobila. Podobně při uplatnění našich nároků se musí třeba nechat zpracovat soudní/znalecký posudek a následně se domáhat svých práv. Podobně to bylo i s výdaji na vymáhání pohledávky – dluhu u pana Sianchuka.

Následovala diskuze k tomuto Návrhu. Nejvíce se diskutovalo nad zvýšením bezpečnosti prostřednictvím kamerového systému. Bylo zdůrazněno, že se jedná o lepší bezpečnost pro všechny a v případě schválení usnesení by se podepsala smlouva na dva roky a po těchto letech můžeme vyhodnotit a rozhodnout se opět jak dál. Nicméně po dvou letech budou v našem majetku bezpečnostní kamery, které při splnění závazku na dva roky budeme mít „zdarma“. Protože můžeme možná posloužit i  jako „dobrá reference“ i pro ostatní SBJ v Zeleném městě,  podařilo se nám původní cenovou nabídku výrazně snížit. Smlouva by se měla podepsat s firmou ABAS – http://www.abasco.cz/.

Po diskuzi následovalo hlasování shromáždění, kdy z přítomných hlasovali proti navrhovanému  usnesení  záastupci bytů  č. 208 a 214, dále se zdrželi hlasování zástupci bytů č. 204 a 222.  Usnesení bylo tedy přijato a je přílohou č. 2 tohoto Zápisu.

Místopředseda v bodě různé  seznámil přítomné  ve stručnosti s aktuálním stavem neplatičů k 30. 11. 2012.  Z něho vyplývá, že situace máme pod kontrolou a nikdo nejeví známky dlouhodobé delikvence. Pan předseda seznámil přítomné s právními kroky, které přinesly vyřešení naší největší dřívější pohledávky a to vůči dlužníku panu Viktaru Sianchukovi. Díky soudním a dalších výlohám mu dluh značně vzrostl, nicméně dluh byl vyrovnán. Doporučujeme všem členům SBJ případné problémy s placením svých povinností konstruktivně včas řešit. Problematice neplatičů je věnována ze strany vedení našeho SBJ i správcovské organizace SBD Prosek nadále pozornost.

Bod Různé byl využit k dalším otázkám a odpovědím a k vzájemné diskuzi přítomných. Panem Ing. Vokálem bylo např. upozorněno, že případné reklamace u bytové jednotky si zabezpečuje každý majitel sám. V diskuzi bylo konstatováno, že se subjektivně jeví některým členům, že dodávky od firmy Dalkia ve vytápění mají kolísavý tlak a celkově jsou pod silným tlakem a proto značně hučí. Kromě individuálních reklamací bylo slíbeno i informování SBD Prosek, aby mohlo i po této linii řešit tento problém.

Byl vznesen dotaz, jak jsme spokojeni s prací správcovské organizace SBD Prosek. Pan předseda za výbor reagoval, že spolupráci hodnotíme kladně, konstruktivně  a pokud dojde k nějaké mimořádnosti, tak hledají proaktivní řešení výhodné pro naše SBJ. Prasklé zářivky v

garážových stáních se mění průběžně, někdy tomu ale braní dlouhodobě parkovaná auta a pak je problém se k tělesu se štaflemi dostat.

Bylo připomenuto pro nové členy, že v domě existuje domovní řád, se kterým se lze seznámit na naší webové stránce www.nadsmetankou.cz. Tuto stránku doporučuje výbor i nadále průběžně sledovat.

Databázi o e-mailových a případně i dalších spojeních všech vlastníků bytových jednotek dlouhodobě vede člen výboru Ing. Jan Vokál.  Pro lepší vzájemnou komunikaci byli přítomní vyzváni, aby nezapomínali nahlásit své nové e-mailová spojení, pokud možno co nejdříve při každé takto učiněné změně. Pro vzájemné informování ostatních lze nadále využívat i „nástěnky“ naproti výtahu v přízemí  A i B.

Závěrem bylo poděkováno předsedou všem za účast i výboru za odvedenou práci.

Podnětné připomínky a náměty  zúčastněných  výbor i nadále využije ve své další činnosti a práci pro naše SBJ.

Zapsal zapisovatel:

Ing. Lucian PAPAZIAN

V Praze, dne 13. Prosince 2012

Přílohy:

č.1 –    Celkový počet členů společenství a počet přítomných včetně jejich spoluvlastnických

podílů (Prezenční listina)

č.2 –    Usnesení Shromáždění (v ekonomické části)


Číst dál

«
»