Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis ze shromáždení Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 13.12.2011

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Dne 13. prosince 2011 se konalo shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 (dále jen SBJ) v Praze v garážovém prostoru sídla Společenství.

Program shromáždění byl následující:

  1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Finanční záležitosti (schválení účetní závěrky za rok 2010, řešení pohledávek vůči dlužníkům)
  4. Domovní řád
  5. Volba výboru SBJ
  6. Různé
  7. Závěr

Předsedajícího podle stanov není nutno volit, pokud předsedajícím bude přímo předseda Společenství. Předseda SBJ pan JUDr. Václav Školout akceptoval tuto roli a proto k volbě předsedajícího nebylo třeba přistoupit.

Za zapisovatele byl předsedajícím navržen místopředseda SBJ, pan Ing. Lucian Papazian, který návrh přijal. Sčítačem hlasů byli navrženi paní Jarmila Plachá a pan Marko Milosavljević, kteří nabídku také přijali.  Ověřovatelem zápisu se stal Ing. Jan Vokál, člen výboru SBJ.

Následně bylo zjištěno, že účast na shromáždění dosahuje 52,49%, tudíž je toto shromáždění usnášeníschopné.  Celkový počet členů společenství a počet přítomných včetně jejich spoluvlastnických podílů je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Zápisu.

Program shromáždění byl dodržen. Po zahájení následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl osobně pan předseda SBJ.  Ve svém vystoupení zdůraznil množství práce, které bylo vykonáno ve prospěch našeho SBJ, především v oblasti reklamací, ale také prakticky v každodenní spolupráci se správcovskou firmou SBD Prosek, dále se Zeleným městem a.s., s Lighthouse Group ??, při kontrolách finančních výdajů (především při proplácení faktur) a dalších provozních záležitostech (např.založení bankovního účtu v ČSOB,  konání výborů SBJ podle operativních potřeb apod.). Velmi vyčerpávající činností bylo také realizování pečlivých zevrubných protipožárních a bezpečnostních  revizí  s ohledem na končící záruční období naší nemovitosti. Byly zjištěny  různé nedostatky v této oblasti, které se staly součástí našich celkových reklamací.

Informace o zárukách, reklamacích a technických záležitostech naší nemovitosti přednesl  člen výboru pan Ing. Jan Vokál, přičemž zdůraznil náročný reklamační proces ve vztahu k Zelenému městu, a.s. Bylo konstatováno, že záruky ke společným prostorám ve většině případů uplynuly k  5.11.2011. Odstraňování závad ale není ukončeno, mnohé naše reklamace byly zamítnuty, takže bude ještě zvažován další postup při hájení našich zájmů.

O aktuálních finančních záležitostech přednesl svůj příspěvek místopředseda SBJ pan Ing. Lucian Papazian. Seznámil přítomné s Návrhem usnesení Shromáždění vztahující se k ekonomické oblasti. Následně jednohlasně jednotlivě po bodech bylo schváleno a přijato všemi přítomnými členy Usnesení Shromáždění v ekonomické části uvedené v příloze č. 2 k tomuto Zápisu. Z něho je patrné, že se jedná především o schválení účetní závěrky našeho SBJ za rok 2010 a vypořádání ztráty 2.638,71 Kč z fondu oprav. Shromáždění rozhodlo v této části i o zvýšení částky do fondu oprav od 1. 1. 2012 na 10 Kč za m2/jednotka.

Po skončení záručního období si nyní všechny případné opravy budeme muset hradit pouze z vlastních zdrojů, proto tato cenová úprava do fondu oprav je pro tuto chvíli již nutností. Bez usnášeníschopné většiny by toto nebylo možné upravit, proto vedení Společenství velmi poděkovalo všem přítomným za zodpovědný přístup a za svou přítomnost na tomto Shromáždění.

Místopředseda také konstatoval aktuální stav neplatičů k 30. 11. 2011. Z něho vyplývá, že situace je lepší než při konání minulého Shromáždění v tom smyslu, že většina dluží méně jak 30 dní. Jediným a zároveň největším dlužníkem SBJ je stále pan Viktar Sianchuk, který dlužil k tomuto datu 57.272 Kč. Celková dlužná částka všech neplatičů k 30. 11. 2011 činí 96.985 Kč. O aktuálních krocích, které činí vedení SBJ vůči největšímu dlužníkovi panu Viktaru Sianchukovi  informoval podrobně předseda JUDr. Václav Školout. Dluh je již vymáhán soudní cestou a v rámci toho již na jeho byt byla předběžným opatření uvalena plomba. To zjednodušeně znamená, že bez uhrazení dluhu nemůže dlužník byt prodat. Dlužník bude po pravomocném rozsudku hradit i veškeré soudní výdaje, takže vždy doporučujeme řešit problémy s placením svých povinností našim členům konstruktivně včas.

Dalším bodem byl Domovní řád, který byl po krátkém zdůvodnění předsedou všemi přítomnými jednohlasně přijat. Jeho znění bude k dispozici i na naší webové stránce www.nadsmetankou.cz.

Následovala volba výboru SBJ. Bylo navrženo stávající vedení, tedy pánové  JUDr. Václav Školout, Ing. Lucian Papazian a Ing. Jan Vokál. Shromáždění tato jména následně jednohlasně schválila.

Bod Různé byl využit k otázkám a odpovědím a k vzájemné diskuzi přítomných. Přítomní se podělili o své zkušenosti z bydlení ve svých bytech, o zkušenostech s reklamacemi. Také zazněla informace, že naše Společenství je v kontaktu s dalšími SBJ v rámci Zeleného města www.zelene-mesto.cz, kde si vyměňujeme aktuality a koordinujeme případné kroky hledající řešení společných zájmů. Také zazněla aktualita o úvahách, aby tato část Hrdlořez byla součástí městské části Praha 3. Databázi o e-mailových spojeních všech vlastníků bytových jednotek dlouhodobě vede člen výboru Ing. Jan Vokál. Pro lepší vzájemnou komunikaci byli přítomní vyzváni, aby nezapomínali nahlásit své nové e-mailová spojení, pokud možno co nejdříve při každé takto učiněné změně. Pro vzájemné informování ostatních lze využít i „nástěnky“ naproti výtahu v přízemí  A i B.

Závěrem bylo poděkováno předsedou všem za účast.  Dění o  SBJ doporučuje výbor sledovat i nadále i na webové stránce www.nadsmetankou.cz. Podnětné připomínky a náměty  zúčastněných  výbor i nadále využije ve své další činnosti a práci pro naše SBJ.

Zapsal zapisovatel:                                                                  Ověřil:

Ing. Lucian PAPAZIAN                                                         Ing. Jan Vokál

V Praze, dne 13. Prosince 2011                                             V Praze dne 13.12.2011

Přílohy:

č.1 –    Celkový počet členů společenství a počet přítomných vč.jejich spoluvlastnických

podílů

č.2 –    Usnesení Shromáždění (v ekonomické části)

č. 3-        Schválený Domovní řád


Číst dál

«
»