Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 namísto 12. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Originál PDF soubor Zápis z 12. shromáždění SVJ

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ)
konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020
namísto 12. shromáždění
Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)

 1. Účetní závěrka
 2. Zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním jednotky
 3. Stanovení výše dlouhodobých záloh
 4. Ostatní ujednání o zálohách
 5. Rozšíření dohledu PCO
 6. Komplexní výměna povrchu garážových stání v části A

A) Vlastníci schvalují účetní závěrku Společenství za rok 2019 a souhlasí s použitím zisku ve výši 2.849,26
Kč na tvorbu Rezervního fondu.
B) Vlastníci zmocňují výbor Společenství k použití Rezervního fondu k úhradě nákladů souvisejících se správou
domu.
Ad 2.
Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2020 měsíční výši předpisu níže uvedených krátkodobých záloh
na správu domu a pozemku takto:
Usnesení:

 • Upraveno dle avizovaného zdražení; ** ponechána rezerva (kamerový systém)
  Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové Společenství podle výše svých spoluvlastnických
  podílů na jednotkách. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedených
  záloh.
  Záloha Nová měsíční výše
  zálohy
  Stávající měsíční
  výše zálohy + Navýšení/-Snížení Průměrné měsíční
  náklady 2019
  Pojistné 1 900 Kč 3 700 Kč -1 800 Kč 1 850 Kč
  Odvoz odpadu *4 800 Kč 4 000 Kč 800 Kč 4 100 Kč
  Úklid 5 100 Kč 4 300 Kč 800 Kč 5 100 Kč
  Elektrická energie *12 000 Kč 16 500 Kč -4 500 Kč 10 650 Kč
  Provoz výtahu **4 000 Kč 4 700 Kč -700 Kč 3 300 Kč
  Provozní náklady **10 300 Kč 8 800 Kč 0 Kč 5 250 Kč
  Údržba zeleně a komunikací 1 300 Kč 1 050 Kč 250 Kč 1 260 Kč
  Revize a údržba technologií 5 100 Kč 3 500 Kč 1 600 Kč 5 050 Kč
  Ostatní náklady (údržbář) 6 000 Kč 5 200 Kč 800 Kč 6 000 Kč
  2
  Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2020 měsíční výši předpisu krátkodobých záloh na správu společných
  částí vyhrazených pouze některým vlastníkům – garážová stání takto:
  ** ponechána rezerva
  Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové Společenství, kteří užívají společné části vyhrazené
  pouze některým vlastníkům ve smyslu prohlášení vlastníka, a to podle počtu užívaných garážových stání.
  Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedené zálohy.
  C) Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2020 měsíční výši předpisu níže uvedených krátkodobých záloh
  na správu domu a pozemku takto:
 • navýšení dle aktuální fakturace
  Na záloze „Poplatek za správu/jednotka“ jsou povinni se podílet všichni členové Společenství, a to podle počtu
  vlastněných jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy.
  Na záloze „Poplatek za správu/garážové stání“ jsou povinni se podílet všichni členové Společenství, kteří užívají
  společné části vyhrazené pouze některým vlastníkům ve smyslu prohlášení vlastníka, a to podle počtu užívaných
  garážových stání. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedené zálohy.
  Na záloze „Společné služby v areálu/jednotka“ jsou povinni se podílet všichni členové Společenství, a to podle
  počtu vlastněných jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy.
  Na záloze „Odměna volených orgánů“ jsou povinni se podílet všichni členové Společenství, a to rovným dílem
  podle počtu jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy.
  D) Shromáždění schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 způsob stanovení výše krátkodobých záloh na služby
  související s užíváním jednotky takto:
  Každý člen Společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou
  vodu, teplou vodu a teplo, ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům, jeho jednotky
  v předchozím kalendářním roce navýšené o 10 %. Platnost předpisu těchto záloh se bude měnit každé další období
  k 1. 7. běžného roku.
  Ad 3.
  A) Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2020 měsíční výši předpisu dlouhodobé zálohy ve výši 15 Kč/m2
  jednotky (tedy ve stávající výši). Na této záloze jsou povinni se podílet všichni členové Společenství vlastnící
  jednotky, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na těchto jednotkách. Tato záloha není
  Záloha Nová měsíční výše
  zálohy
  Stávající měsíční
  výše zálohy + Navýšení/-Snížení Průměrné měsíční
  náklady 2019
  Úklid 2 500 Kč 2 200 Kč 300 Kč 2 450 Kč
  Revize a údržba technologií **530 Kč 530 Kč 0 Kč 320 Kč
  Provozní náklady **500 Kč 660 Kč -160 Kč 290 Kč
  Záloha Nová měsíční výše
  zálohy
  Stávající měsíční
  výše zálohy + Navýšení/-Snížení Průměrné měsíční
  náklady 2019
  Poplatek za správu/jednotka ٭215 Kč 192 Kč 23 Kč 200 Kč
  Poplatek za správu/garážové stání 55 Kč 48 Kč 7 Kč 51 Kč
  Společné služby v areálu/jednotka 47 Kč 44 Kč 3 Kč 47 Kč
  Odměna volených orgánů 100 Kč 100 Kč 0 Kč 0 Kč
  3
  předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku.
  B) Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2020 měsíční výši předpisu dlouhodobé zálohy na společný areál
  ve výši 4 Kč/měsíčně za jednotku (tedy ve stávající výši). Na této záloze jsou povinni se podílet všichni
  členové Společenství vlastnící jednotky, a to podle počtu vlastněných jednotek. Tato záloha není předmětem
  ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního rok.
  Ad 4.
  Vlastníci berou na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům
  z důvodu zaokrouhlení.
  Vlastníci ukládají všem členům Společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy
  na služby související s užíváním jednotky řádně a včas, tj. tak, aby byla platba zálohy připsána na účet
  Společenství nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
  Vlastníci ukládají výboru Společenství, aby zajistil předání/zaslání nových předpisů záloh všem členům
  Společenství vždy nejpozději 14 dnů před účinností nově stanovených předpisů záloh.
  Ad 5.
  A) Vlastníci schvalují rozšíření dohledu PCO na režim 24/7 dle předložené nabídky spol. PRIMM (měsíční
  náklady zvýšené celkem o cca 1000 Kč)
  B) Vlastníci zmocňují výbor Společenství k uzavření příslušné smlouvy
  Ad 6.
  Vlastníci schvalují investice:
 • Komplexní výměna povrchu garážových stání v části A (pokračování investiční akce z r. 2019) a totéž
  v chodbách sklepních prostor – výdaj celkem do 900000 Kč
  Vlastníci zmocňují výbor Společenství k uzavření příslušné smlouvy
  Zapsal JUDr. Václav Školout
  Ověřil Ing. Jan Vokál
  V Praze, dne 4. května 2020
  Příloha:
  • Tabulka s výsledky hlasování
  • Usnesení výboru SVJ

Číst dál

«
»