Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Příloha č. 2 k zápisu ze shromáždění z 13.12.2011

Příloha č. 2 k zápisu ze shromáždění z  13.12.2011

Společenství pro dům Nad Smetankou 221, Praha 9

Usnesení shromáždění vlastníků jednotek ze

dne 13. 12. 2011 (část ekonomická):

  1. 1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2010 a vypořádání ztráty Kč 2.638,71 z dlouhodobé zálohy (fondu oprav).
  1. 2. Shromáždění schvaluje s účinností od 1. 7. 2012 způsob stanovení výše krátkodobých záloh na služby související s užíváním jednotky takto:

Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o 15%. Platnost předpisu těchto záloh se mění vždy k 1. 7. běžného roku, prvně k 1. 7. 2012.

  1. 3. Návrh na stanovení výše dlouhodobých záloh

a) Shromáždění stanovuje s účinností od 1.1.2011 měsíční výši předpisu dlouhodobé zálohy ve 10 Kč/ m2/jednotka. Na této záloze jsou povinni se podílet všichni členové společenství vlastnící jednotky, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na těchto jednotkách. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku.

  1. 4. Ostatní

a)       Shromáždění bere na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu zaokrouhlení.

b)       Shromáždění ukládá všem členům společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby související s užíváním jednotky řádně a včas, tj. v plné výši nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

c)      Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby zajistil předání/zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství vždy nejpozději 14 dnů před účinností nově stanovených předpisů záloh.


Číst dál

«
»