Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ) konaném ve dnech 24. 5. 2021 –31. 5. 2021 namísto 13. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Originál PDF soubory: Zápis o hlasování per rollam 2021,
Příloha č.1 Rozhodnutí výboru SVJ, Příloha č.2 Hlasování Per rollam

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ) konaném ve dnech 24. 5. 2021 –31. 5. 2021 namísto 13. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

(dále jen Společenství)

Usnesení:

1. Účetní závěrka

2.  Zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním jednotky

3.  Stanovení výše dlouhodobých záloh

4.  Ostatní ujednání o zálohách

5. Malování

6. Výměna měřičů tepla a vodoměrů

7.  Změna stanov čl.IX bod 9b – zvýšení  finančního limitu pro výbor

Usnesení č. 1 Účetní závěrka

Vlastníci schvalují účetní závěrku Společenství za rok 2020 a souhlasí s použitím zisku ve výši 7.186,04 Kč na tvorbu Rezervního fondu.

Vlastníci zmocňují výbor Společenství k použití Rezervního fondu k úhradě nákladů souvisejících se správou domu

Usnesení č. 2 Zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním jednotky

 1. Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2021 měsíční výši předpisu níže uvedených krátkodobých záloh na správu domu a pozemku takto:
Záloha Nová měsíční výše zálohy Stávající měsíční výše zálohy  + Navýšení                     – Snížení Průměrné měsíční náklady 2020
Pojistné 1 900 Kč 1 900 Kč 0 Kč 1 890 Kč
Odvoz odpadu      4 800 Kč 4 800 Kč 0 Kč 4 100 Kč
Úklid 6 100 Kč 5 100 Kč 1 000 Kč 6 090 Kč
Elektrická energie 11 000 Kč 12 000 Kč -1 000 Kč 10 400 Kč
Provoz výtahu 4 200 Kč 4 000 Kč 200 Kč 4 120 Kč
Provozní náklady *8 800 Kč 8 800 Kč  0 Kč 5 550 Kč
Údržba zeleně a komunikací 1 300 Kč 1 300 Kč 0 Kč 1 220 Kč
Revize a údržba technologií *5 100 Kč 5 100 Kč 0 Kč 3 530 Kč
Ostatní náklady (údržbář) **6 630 Kč 6 000 Kč 630 Kč 6 360 Kč

* ponechána rezerva (kamerový systém); ** dle aktuální fakturace

Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové Společenství podle výše svých spoluvlastnických podílů na jednotkách. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedených záloh

 • Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2021 měsíční výši předpisu krátkodobých záloh na správu společných částí vyhrazených pouze některým vlastníkům – garážová stání takto:
Záloha Nová měsíční výše zálohy Stávající měsíční výše zálohy  + Navýšení                     – Snížení Průměrné měsíční náklady 2020
Úklid  2 550 Kč 2 500 Kč 50 Kč 2 550 Kč
Revize a údržba technologií    *530 Kč 530 Kč 0 Kč 325 Kč
Provozní náklady    *500 Kč 500 Kč 0 Kč 42 Kč

* ponechána rezerva

Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové společenství, kteří užívají společné části vyhrazené pouze některým vlastníkům ve smyslu prohlášení vlastníka, a to podle počtu užívaných garážových stání. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedené zálohy.

 • Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2021 měsíční výši předpisu níže uvedených krátkodobých záloh na správu domu a pozemku takto:
Záloha Nová měsíční výše zálohy Stávající měsíční výše zálohy  + Navýšení                     – Snížení Průměrné měsíční náklady 2020
Poplatek za správu / jednotka 215 Kč 215 Kč 0 Kč 200 Kč
Poplatek za správu / garážové stání 55 Kč 55 Kč 0 Kč 51 Kč
Společné služby v areálu/jednotka 55 Kč 47 Kč 8 Kč 55 Kč
Odměna volených orgánů         100 Kč 100 Kč 0 Kč 0 Kč

Na záloze „Správní poplatek/jednotka“ jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to podle počtu vlastněných jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy.

Na záloze „Správní poplatek/garážové stání“ jsou povinni se podílet všichni členové společenství, kteří užívají společné části vyhrazené pouze některým vlastníkům ve smyslu prohlášení vlastníka, a to podle počtu užívaných garážových stání. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedené zálohy.

Na záloze „Společné služby v areálu/jednotka“ jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to podle počtu vlastněných jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy

Na záloze „Odměna volených orgánů“ jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to rovným dílem podle počtu jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy

 •  Vlastníci schvalují s účinností od 1. 7. 2021 způsob stanovení výše krátkodobých záloh na služby související s užíváním jednotky takto:

Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o 10 %. Platnost předpisu těchto záloh se bude měnit každé další období k 1. 7. běžného roku.

Usnesení č. 3 Stanovení výše dlouhodobých záloh

 1. Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2021 měsíční výši předpisu dlouhodobé zálohy ve výši 17 Kč/m2 jednotka. Na této záloze jsou povinni se podílet všichni členové společenství vlastnící jednotky, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na těchto jednotkách. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku.
 2. Vlastníci stanovují s účinností od 1. 7. 2021 měsíční výši předpisu dlouhodobé zálohy na společný areál ve výši 5 Kč/měsíčně jednotka. Na této záloze jsou povinni se podílet všichni členové společenství vlastnící jednotky, a to podle počtu vlastněných jednotek. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku.

Usnesení č. 4 Ostatní ujednání o zálohách  

 1. Vlastníci berou na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu zaokrouhlení.
 2. Vlastníci ukládají všem členům společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby související s užíváním jednotky řádně a včas, tj. tak, aby byla platba zálohy připsána na účet společenství nejpozději do 15ho dne příslušného kalendářního měsíce.
 3. Vlastníci ukládají výboru, aby zajistil předání/zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství vždy nejpozději 14 dnů před účinností nově stanovených předpisů záloh.

Usnesení č. 5 Malování

 1. Vlastníci schvalují provedení malování (bez sklepů, kočárkáren, tech.místností a garáží), email 150 cm od bytu 10 v 1. np do -2. pp + emailový pruh pod okenní stěnou na chodbě, dilatační prořezy rohů přizdívek , umytí vnitřků svítidel na chodbě + bílé plastové rohy – materiál + montáž s daní 483 Kč/ks – tj. při 12 ks / vchod (rohy u dveří výtahu 0. np až – 2. pp + roh proti dveřím do sklepa); celkem za SVJ do 167.000 Kč.
 • Vlastníci zmocňují výbor Společenství k uzavření příslušné smlouvy

Usnesení č. 6 Výměna měřičů tepla a vodoměrů

 1. Vlastníci schvalují výměnu měřičů tepla (do 152.000 Kč) a vodoměrů (do 90.000 Kč).
 • Vlastníci zmocňují výbor Společenství k uzavření příslušné smlouvy

Usnesení č. 7 Změna stanov čl.IX bod 9b – zvýšení finančního limitu pro výbor

Vlastníci schvalují změnu stanov v Čl. IX odst.9) písm.b):

Původní znění:

9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména

b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, pokud objem finančního plnění je nižší než 50.000,- Kč. U

objemu finančního plnění nad tento limit sjednává příslušné dohody po schválení shromážděním v souladu s přijatým usnesením.

Nové znění:

9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména

b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, pokud objem finančního plnění je nižší než 60.000,- Kč. U

objemu finančního plnění nad tento limit sjednává příslušné dohody po schválení shromážděním v souladu s přijatým usnesením

Pro informaci (na vědomí):

 1. nutné nátěry střešních pergol – realizace červenec (cca 36.000 Kč – bude nutná součinnost vlastníků bytů v 5.p.)
 • dokončení nátěrů popř.zabetonování traverz na terasách (cca 20.000 Kč – bude nutná součinnost vlastníků bytů)
 • nutné opravy izolací stříšek nad vchody (cca 40.000 Kč)

Zapsal: Ing. Lucian Papazian

Ověřil: JUDr. Václav Školout

V Praze, dne 15.6.2021

Přílohy:

č.1 Rozhodnutí výboru SVJ

č. 2 Hlasování Per rollam


Číst dál

«
»