Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Příloha č. 3 k zápisu ze shromáždění z 13.12.2011 – Domovní řád

Příloha č. 3 z Zápisu ze shromáždění

Domovní řád

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

se sídlem Praha 9 – Hrdlořezy, ul. Nad Smetankou 221, PSČ 190 00

I. ÚVOD

Domovní řád Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) vychází z Občanského zákoníku, Stanov SVJ a zahrnuje i některá organizační pravidla. Má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné části a zařízení domu č. p. 221, tj. pro vlastníky bytů, členy jejich domácností a jejich nájemníky (dále jen „uživatel bytu“.)

II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, plynoměrem a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a plynu, ústředního topení, elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelný sklep příslušející k danému bytu.

2. Společnými částmi domu (dále jen „společné části“) se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchod, schodiště, chodby, střecha, balkony, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové sítě, prostory pro garážová stání, prostory pro ukládání kol a dětských kočárků, další místnosti bez specifického označení a chodba mezi sklepy.

3. Společné části se nesmí zneužívat k uskladnění soukromých věcí. Uživatel bytu může využít společné části pro své účely jen na dobu nezbytně nutnou (nejdéle 6 měsíců), a to tak aby tím nebyla pro ostatní uživatele omezena funkce společného části. O svém úmyslu se musí dohodnout s výborem SVJ.

4. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.

5. Zásadnější bytové úpravy, např. bourání zdiva a zásahy do energeticko-instalačních rozvodů (plyn, voda, elektřina), které by mohly přechodně nebo trvale omezit funkčnost společného majetku, nebo narušit společné soužití, je povinen vlastník bytu (uživatel) projednat před započetím prací s výborem SVJ.

6. Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout nebo přenechat do užívání třetí osobě, je i nadále zodpovědný za to, že tyto osoby budou užívat byt v souladu se Stanovami SVJ a jeho Domovním řádem. Dále je povinen:

a) oznámit výboru SVJ a pověřenému správci nemovitosti počet osob, které budou byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů.

b) oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací.

III. DENNÍ ŘÁD

1. V rámci dobrých vztahů jsou uživatelé bytů a jejich návštěvy povinni chovat se stále tak, aby neobtěžovali sousedy. Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 do 6.00 hod. v pracovní dny a v době od 22.00 do 8.00 hod. ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. V této době není dovoleno vykonávat jakoukoli činnost působící hluk, který by rušil sousedy.

2. Sklepy jsou příslušenstvím k bytu. Dveře oddělující sklepy od ostatních společných prostor budou trvale zamčeny. Ohledně těchto prostor platí zvláštní právní předpisy, zákaz skladování hořlavin, plynových a tlakových lahví, pohonných hmot a toxických látek. Pokud jsou ve sklepě ukládány potraviny, učiní vlastník (uživatel) opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, jakož i zdrojem nákazy ohrožující zdraví.

IV. BEZPEČNOST A POŘÁDEK

1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

a) Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy. Po setmění jsou uživatelé bytů povinni zamykat hlavní vchodové dveře.

b) Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.

2. Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny a přístupny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám.

3. Vstup na střechu domu je dovolen jen v nezbytně nutném případě. Instalaci antén případně jiných zařízení na vnější konstrukci domu (balkony, okna, fasádu) a na střechu je nutno předem projednat s výborem SVJ.

4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.

5. Vlastník bytu (uživatel) a příslušníci jeho společné domácnosti nesou plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného občanského soužití je držitel domácího zvířete povinen ve společných prostorách domu a jeho okolí zamezit volnému pobíhání jím držených zvířat, dbát, aby zvířata neznečišťovala společné prostory, jakož i okolí domu, a dojde-li k znečištění, je povinen vše odstranit. Dále je povinen důsledně dbát základních pravidel hygieny a pečovat o to, aby držení zvířat nedávalo podnět k rušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.

6. Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výboru SVJ. Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit výboru SVJ k zajištění příslušného zásahu.

7. Je zakázáno kouřit ve všech společných částech domu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Domovní řád byl schválen na shromáždění vlastníků dne 13. prosince 2011 a vstupuje v platnost dne 1. ledna 2012

2. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na schůzi SVJ.

V Praze dne 13. prosince 2011


Číst dál

«
»