Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Dětské hřiště v Třešňovce

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rytířská 12, 110 01  Praha 1

Zelené město, a.s.

Jankovcova 1595/14

170 00  Praha 7 – Holešovice

Naše č.j.: HS HMP/14370/2011 vyřizuje: Dr. Štolbová

Vaše č.j.: –                                      tel.: 286880005

V Praze dne 30.3.2011

Věc: Závadný stav dětského hřiště v rezidenční čtvrt Zelené město Jarov, V Třešňovce, Praha 9

V souvislosti s opakovanými podněty výboru společenství vlastníků domu V Třešňovce 227, Praha 9 na přetrvávající problém se zaplavováním dětského hřiště  v rezidenční čtvrti Zelené město na Jarově dešťovou vodou a blátem z okolního přilehlého svahu Třešňovka ( údajně se jedná o místo, kde bývala retenční nádrž) po každém dešti, bylo zjištěno, že se jedná o dosud nezkolaudovanou vybavenost rezidenční čtvrti. Veřejná hrací plocha – dětské hřiště není zkolaudována, není znám provozovatel, chybí provozní řád a hřiště není provozováno v souladu s požadavky Vyhlášky č. 135/2004 Sb.,kterou se stanoví  hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích. Provozovatel musí zajistit taková opatření. Která povedou k minimalizaci mikrobiologického znečištění písku v pískovištích i ostatních ploch, kterými jsou oplocení, uzavírání veřejné hrací plochy na noc, zakrývání pískovišť na noc kryty a zamezení vstupu volně pobíhajících zvířat. Podmínky provozu musí být zakotveny v provozním řádu a upraveny v souladu s § 13 odst. 2 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám o stanovisko k této záležitosti a zároveň o zajištění odstranění závadného stavebně technického stavu uvedeného dětského hřiště v co nejkratším termínu, včetně jeho kolaudace stavebním úřadem MČ Praha 9.

MUDr. Helena Štolbová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

poboček Západ, Severozápad a Sever

otisk úředního razítka

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, 23.11.2010

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Dne 23. listopadu 2010 se konalo shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 (dále jen SVJ).

Program shromáždění byl následující:

  1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Finanční záležitosti
  4. Různé
  5. Závěr

 

Při zahájení bylo konstatováno, že předsedajícího podle stanov není nutno volit, pokud předsedajícím bude přímo předseda Společenství. Předseda SVJ pan JUDr. Václav Školout  akceptoval tento úkol  a tudíž volba  předsedajícího bylo bezpředmětná.

Za zapisovatele byl předsedajícím navržen  místopředseda SVJ, pan Ing. Lucian Papazian, který návrh rovněž  přijal. Sčítačem hlasů byl navržen a přijat člen výboru SVJ, pan Ing. Jan Vokál.

Následně bylo zjištěno, že účast na shromáždění dosahuje 40%, tedy je pod 50% a tudíž toto shromáždění není usnášeníschopné. Na základě tohoto zjištění proto nedošlo k žádnému rozhodnutí, které může provádět jen usnášeníschopné shromáždění.

Nicméně program shromáždění byl jinak dodržen, po zahájení následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl osobně pan předseda SVJ. O aktuálních finančních záležitostech přednesl svůj příspěvek místopředseda SVJ. Doplňující informace o zárukách, reklamacích a technických záležitostech  naší nemovitosti člen výboru pan Ing. Jan Vokál.

Bylo zdůrazněno, že je nutné co nejdříve zvýšit částku do tzv.  fondu oprav nad rámec dosavadních minim podle zákona, neboť období záručních lhůt pomalu končí a bude  vhodné

mít i určitou rezervu na nepředvídatelné výdaje spojené často se znaleckými posudky kvůli  uplatnění reklamací.

Bylo zdůrazněno, že je nutné, aby vlastníci bytových jednotek bezpodmínečně dodržovali

povinnosti při úpravách ve svých jednotkách a měli  stavební povolení, kde to zákon vyžaduje, jinak se majitel bytové jednotky vystavuje mnoha rizikům a dodatečným výdajům!  Mimo jiné prodejce (investor)  naší nemovitosti může  zamítnout záruční plnění našemu SBJ z důvodu nedovolených zásahů v bytě, pokud by nedovolené stavební úpravy měly dopad na statiku celého domu apod… V tom případě by škody, vzniklé našemu SVJ ze zamítnutí záruky u investora byly uplatňovány vůči vlastníkovi takové bytové jednotky, která toto způsobila.

Výbor sleduje vývoj neplatičů  a podniká kroky, aby se pokud možno situace významněji nezhoršovala. Více jak 50%  podíl na celkové delikvenci tvoří dva majitelé bytových jednotek. Pravděpodobně se dlužné částky budou muset vymáhat soudně a následně i exekucí, takže tito vlastníci mohou také o své bytové jednotky přijít. Proto všichni členové ve vlastním zájmu by měli své povinnosti plnit.

Výbor upozornil na to, že místnost na odpad není skladiště velkoobjemového odpadu; toto se nachází v ulici Pod Šancemi, cca 1 km od našeho domu.

Vzhledem k tomu, že u značného množství tohoto velkoobjemového odpadu (vesměs charakteru obalu) je možné doložit, kdo jej tam uložil, budou náklady spojené s odstraněním těmto uživatelům PLNĚ přeúčtovány.

Bod Různé byl využit k otázkám a odpovědím a také k neformálnímu vzájemnému se poznávání, protože s mnohými novými členy se spolubydlící viděli vůbec poprvé.

Závěrem bylo konstatováno, že v zákonné lhůtě se výbor pokusí znovu zorganizovat nové shromáždění a apeluje na všechny členy SVJ, aby ke konání shromáždění přistupovali s větší vážností, neboť je mnoho okruhů, které bez nadpoloviční účasti nelze právoplatně rozhodnout a tím se naše SVJ může dostat do různých následných problémů. Všem členům doporučuje výbor SVJ sledovat aktuální webové stránky www.nadsmetankou.cz, podnětné připomínky a náměty  zúčastněných  výbor i nadále využije ve své další činnosti a práci pro naše SVJ.

Zapsal zapisovatel:

Ing. Lucian PAPAZIAN

Účast 2. schůze shromáždění vlastníků, 23.11.2010

Pozvánka na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
IČ 290 47 137

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303

 

V souladu s článkem VII odstavcem 3. Stanov společenství vlastníků jednotek

svolává tímto výbor

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 (dále jen „Společenství“)

SHROMÁŽDĚNÍ,

jako nejvyšší orgán Společenství.

Schůze shromáždění se uskuteční v úterý 23. listopadu 2010 v 19 hodin v prostorách garáží sídla Společenství, tj. v domě Nad Smetankou 221, Praha 9.

Na programu jednání bude:

  1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Finanční záležitosti (rozpis záloh, řešení pohledávek vůči dlužníkům)
  4. Různé
  5. Závěr

V Praze dne 3. listopadu 2010

Výbor Společenství

Dálkový ovladač ke garážovým vratům

Dálkový ovladač ke garážovým vratům

Správně fungující dálkový ovladač ke garážovým vratům má fungovat takto:

1. VJEZD do garáže

–         stiknout tlačítko s jedním puntíkem, po otevření vrat se zeleně  rozsvítí pouze semafor u vjezdu

2. VÝJEZD z garáže

–         stiknout tlačítko se dvěma puntíky, po otevření vrat se zeleně rozsvítí pouze semafor u výjezdu

Pokud ovladač nefunguje popsaným způsobem, nutno jej nechat přeprogramovat. Toto přeprogramování mohu provést.

Praha 26.04.2010

Za výbor SV:

Jan Vokál

tel.603 410 231

Důležité upozornění

Důležité upozornění

Výbor SV obdržel od developera následující informaci:

Vazeni,

byli jsme nasim generalnim zhotovitelem upozorneni, ze v nekterych jednotkach probihaji jejimi vlastniky stavebni upravy vcetne demolic, jejichz provadeni ma nebo muze mit negativni vliv na konstrukce ostatnich bytovych jednotek pripadne spolecnych prostor bytovych domu. Prosim, abyste prislusne spoluvlastniky informovali, ze se v techto pripadech pravdepodobne jedna o poruseni zarucnich podminek.

(Číst více …)

« Předchozí stránka