Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, 23.11.2010

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Dne 23. listopadu 2010 se konalo shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 (dále jen SVJ).

Program shromáždění byl následující:

  1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Finanční záležitosti
  4. Různé
  5. Závěr

 

Při zahájení bylo konstatováno, že předsedajícího podle stanov není nutno volit, pokud předsedajícím bude přímo předseda Společenství. Předseda SVJ pan JUDr. Václav Školout  akceptoval tento úkol  a tudíž volba  předsedajícího bylo bezpředmětná.

Za zapisovatele byl předsedajícím navržen  místopředseda SVJ, pan Ing. Lucian Papazian, který návrh rovněž  přijal. Sčítačem hlasů byl navržen a přijat člen výboru SVJ, pan Ing. Jan Vokál.

Následně bylo zjištěno, že účast na shromáždění dosahuje 40%, tedy je pod 50% a tudíž toto shromáždění není usnášeníschopné. Na základě tohoto zjištění proto nedošlo k žádnému rozhodnutí, které může provádět jen usnášeníschopné shromáždění.

Nicméně program shromáždění byl jinak dodržen, po zahájení následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl osobně pan předseda SVJ. O aktuálních finančních záležitostech přednesl svůj příspěvek místopředseda SVJ. Doplňující informace o zárukách, reklamacích a technických záležitostech  naší nemovitosti člen výboru pan Ing. Jan Vokál.

Bylo zdůrazněno, že je nutné co nejdříve zvýšit částku do tzv.  fondu oprav nad rámec dosavadních minim podle zákona, neboť období záručních lhůt pomalu končí a bude  vhodné

mít i určitou rezervu na nepředvídatelné výdaje spojené často se znaleckými posudky kvůli  uplatnění reklamací.

Bylo zdůrazněno, že je nutné, aby vlastníci bytových jednotek bezpodmínečně dodržovali

povinnosti při úpravách ve svých jednotkách a měli  stavební povolení, kde to zákon vyžaduje, jinak se majitel bytové jednotky vystavuje mnoha rizikům a dodatečným výdajům!  Mimo jiné prodejce (investor)  naší nemovitosti může  zamítnout záruční plnění našemu SBJ z důvodu nedovolených zásahů v bytě, pokud by nedovolené stavební úpravy měly dopad na statiku celého domu apod… V tom případě by škody, vzniklé našemu SVJ ze zamítnutí záruky u investora byly uplatňovány vůči vlastníkovi takové bytové jednotky, která toto způsobila.

Výbor sleduje vývoj neplatičů  a podniká kroky, aby se pokud možno situace významněji nezhoršovala. Více jak 50%  podíl na celkové delikvenci tvoří dva majitelé bytových jednotek. Pravděpodobně se dlužné částky budou muset vymáhat soudně a následně i exekucí, takže tito vlastníci mohou také o své bytové jednotky přijít. Proto všichni členové ve vlastním zájmu by měli své povinnosti plnit.

Výbor upozornil na to, že místnost na odpad není skladiště velkoobjemového odpadu; toto se nachází v ulici Pod Šancemi, cca 1 km od našeho domu.

Vzhledem k tomu, že u značného množství tohoto velkoobjemového odpadu (vesměs charakteru obalu) je možné doložit, kdo jej tam uložil, budou náklady spojené s odstraněním těmto uživatelům PLNĚ přeúčtovány.

Bod Různé byl využit k otázkám a odpovědím a také k neformálnímu vzájemnému se poznávání, protože s mnohými novými členy se spolubydlící viděli vůbec poprvé.

Závěrem bylo konstatováno, že v zákonné lhůtě se výbor pokusí znovu zorganizovat nové shromáždění a apeluje na všechny členy SVJ, aby ke konání shromáždění přistupovali s větší vážností, neboť je mnoho okruhů, které bez nadpoloviční účasti nelze právoplatně rozhodnout a tím se naše SVJ může dostat do různých následných problémů. Všem členům doporučuje výbor SVJ sledovat aktuální webové stránky www.nadsmetankou.cz, podnětné připomínky a náměty  zúčastněných  výbor i nadále využije ve své další činnosti a práci pro naše SVJ.

Zapsal zapisovatel:

Ing. Lucian PAPAZIAN

Účast 2. schůze shromáždění vlastníků, 23.11.2010

Irena Blehová napsal:

Dobrý den,
mám dotaz k vyúčtování záloh za roky 2009 a 2010. Dosud nebyl proveden žádný odečet spotřeby vody a tepla v jednotlivých bytech a placené zálohy tedy vůbec nereflektují skutečnou spotřebu jednotlivých domácností. Tento stav trvá již více než rok!!! Stejný dotaz jsem poslala paní Vakhitové s SBD a čekám na odpověď.
Děkuji z případné informace k této důležité záležitosti.
Irena Blehová

-->

Číst dál

«
»