Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis ze 7. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 1.12.2015

Převedeno z originálu Zápis_2015

Zápis ze 7. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 1. prosince 2015 v garážovén prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

  1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Finanční záležitosti — rozpočet
  4. Schválení nových stanov
  5. Různé
  6. Závěr

Ad 1   

V 19:10 bylo dle prezenční listiny zjištěno, že shromáždění je usnášeníschopné. Z prezenční listiny bylo zjištěno a shromáždění oznámeno, že jsou přítomni členové o celkovém počtu 52,80 % hlasů.

Předsedajícího podle stanov není nutno volit, pokud předsedajícím bude přímo předseda Společenství. Předseda Společenství pan JUDr. Václav Školout akceptoval tuto roli a proto k volbě před­sedajícího nebylo třeba přistoupit.

Za zapisovatele byl předsedajícím navržen místopředseda Společenství, pan Ing. Lucian Pa­pazian, který návrh přijal a hlasováním byl schválen. Sčítačem hlasů byl navržen člen výboru Společen­ství, pan Ing. Jan Vokál, návrh přijal a hlasováním schválen. Ověřovatelem zápisu se stal Ing. Seifert (byt č. 115), který nabídku též přijal a hlasováním byl schválen. Program shromáždění byl dodržen.

Ad 2   Po zahájení následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl osobně předseda výboru.

Byla projednána účetní závěrka za rok 2014. Současně předseda s vědomím usnášení schop­nosti shromáždění požádal o schválení účetních závěrek za rok 2012 a 2013, které byly projednávány na 5., resp. 6. shromáždění v předchozích letech a které pro neusnášení schopnost těchto shromáždění nemohly být v minulosti schváleny.

Usnesení č. 1

a) Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2012.

–       použít zisk ve výši 6.731,65 Kč na tvorbu Rezervního fondu.

b) Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

–       použít zisk ve výši 6.439,45 Kč na tvorbu Rezervního fondu.

c) Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2014

–       použít zisk ve výši 2.357,42 Kč na tvorbu Rezervního fondu.

Shromáždění vlastníků zmocňuje výbor společenství k použití Rezervního fondu k úhradě ná­kladů souvisejících se správou domu.

 

Hlasování:

Pro:                                              100,00 % přítomných

Proti:                                                  0,00 % přítomných

Zdržel se:                                         0,00 % přítomných

Ad 3.

V rámci třetího bodu bylo shromážděním projednáno měsíčního odměňování pro statutární orgán. Po proběhnuvší diskusi bylo přikročeno k hlasování o návrhu.

Usnesení č. 2

a)   Shromáždění schvaluje s účinností od 1. 1. 2016 odměnu pro statutární orgán společenství ve výši 100 Kč/jednotka/měsíc. Tato odměna nezahrnuje zákonné odvody za společenství.

b)   Shromáždění stanovuje s účinností od 1. 1. 2016 měsíční výši předpisu níže uvedených krátkodobých záloh na správu domu a pozemku takto:

Záloha

Nová měsíční
výše zálohy

Stávající měsíční
výše zálohy

+ Navýšeni – Snížení

Průměrné měs.
náklady min. obd.

Odměna volených orgánů/jed-

100 Kč

notka

O Kč

100 Kč

O Kč

 

 

Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to rovným dílem podle počtu jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy.

Hlasování:

Pro:                                              100,00 % přítomných

Proti:                                         0,00 % přítomných

Zdržel se:                                0,00 % přítomných

Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to rovným dílem podle počtu jednotek. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z této zálohy. Vybraná částka se bude rozdělovat rovným dílem třem členům výboru.

Zároveň v rámci diskuze byl prezentován ze strany účastníků (z pléna) shromáždění návrh, že by vedení mělo být odměněno jednorázově i zpětně za svou práci v předchozích obdobích. V souvislosti s tím bylo diskutováno o výši této příp. odměny a možném hlasování per rollam. Tento princip byl shromážděním jednohlasně schválen.

K tomuto návrhu se vyjádří při svém nejbližším zasedání výbor Společenství. Není totiž zřejmé, z jakých zdrojů by se taková odměna měla financovat.

Ad 4.

Shromáždění po úvodním slově a vysvětleních ze strany výboru projednalo nové znění Stanov Společenství, se kterými byli členové seznámeni již předem prostřednictvím e-mailu. Hlavním důvodem této změny je nový občanský zákoník, který upravuje odlišně některé záležitosti týkající se statutu a chodu SVJ.

Usnesení č. 3

Shromáždění schvaluje nové znění Stanov. Hlasování:

Pro:                                     100,00 % přítomných

Proti:                                         0,00 % přítomných

Zdržel se:                                0,00 % přítomných

Ad 5 

V různém proběhla výměny názorů na chod SVJ a byly zodpovězeny otázky týkající se provozu domu a spolupráce se správcem

V této této souvislosti zopakováno, že je vhodné i nadále průběžně sledovat také webovou prezentaci SVJ na www.nadsmetankou.cz. Kde jsou k dispozici informace a dokumenty SVJ.

Závěrem bylo poděkováno předsedou všem za účast i výboru za odvedenou práci.

Ad 6 

Podnětné připomínky a náměty zúčastněných výbor využije ve své další činnosti a práci pro Společenství. Shromáždění bylo ukončeno ve 20:10 hod.

Zapsal zapisovatel:

Ing. Lucian Papazian

 

Ověřil

Ing. Ondřej Seifert

V Praze, dne 2. prosince 2015

Přílohy:

1)        Prezenční listina (celkový počet členů společenství a počet přítomných včetně jejich spoluvlast­nických podílů)

2)        Nové stanovy Společenství

 


Číst dál

«
»