Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Dětské hřiště v Třešňovce

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rytířská 12, 110 01  Praha 1

Zelené město, a.s.

Jankovcova 1595/14

170 00  Praha 7 – Holešovice

Naše č.j.: HS HMP/14370/2011 vyřizuje: Dr. Štolbová

Vaše č.j.: –                                      tel.: 286880005

V Praze dne 30.3.2011

Věc: Závadný stav dětského hřiště v rezidenční čtvrt Zelené město Jarov, V Třešňovce, Praha 9

V souvislosti s opakovanými podněty výboru společenství vlastníků domu V Třešňovce 227, Praha 9 na přetrvávající problém se zaplavováním dětského hřiště  v rezidenční čtvrti Zelené město na Jarově dešťovou vodou a blátem z okolního přilehlého svahu Třešňovka ( údajně se jedná o místo, kde bývala retenční nádrž) po každém dešti, bylo zjištěno, že se jedná o dosud nezkolaudovanou vybavenost rezidenční čtvrti. Veřejná hrací plocha – dětské hřiště není zkolaudována, není znám provozovatel, chybí provozní řád a hřiště není provozováno v souladu s požadavky Vyhlášky č. 135/2004 Sb.,kterou se stanoví  hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích. Provozovatel musí zajistit taková opatření. Která povedou k minimalizaci mikrobiologického znečištění písku v pískovištích i ostatních ploch, kterými jsou oplocení, uzavírání veřejné hrací plochy na noc, zakrývání pískovišť na noc kryty a zamezení vstupu volně pobíhajících zvířat. Podmínky provozu musí být zakotveny v provozním řádu a upraveny v souladu s § 13 odst. 2 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám o stanovisko k této záležitosti a zároveň o zajištění odstranění závadného stavebně technického stavu uvedeného dětského hřiště v co nejkratším termínu, včetně jeho kolaudace stavebním úřadem MČ Praha 9.

MUDr. Helena Štolbová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

poboček Západ, Severozápad a Sever

otisk úředního razítka


Číst dál

«
»